Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home ปฏิทินการอบรม

ตารางอบรมประจำปี 2560

PDFPrintE-mail

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 42 (1/2560) วันที่ 11, 12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์)

ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 43 (2/2560) วันที่ 11, 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ขอนแก่น รุ่น1   วันที่ 17, 1และ 1มีนาคม 2560 + ติว CFP ชุดวิชาที่วันที่ 20 มีนาคม 2560

ชุดวิชาที่รุ่น 44 (3/2560) วันที่ 26 มีนาคม 2 และ 9 เมษายน 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 44 (extra) วันที่ 7 , 8  และ 9 เมษายน 2560

ชุดวิชาที่รุ่น 45 (4/2560) วันที่ 20, 27 พฤษภาคม และมิถุนายน 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่รุ่น 46 (5/2560) วันที่ 8, 9 และ 10 กรกฏาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์) เต็มแล้ว

ชุดวิชาที่รุ่น 46 (extra) วันที่ 8, 9 และ 10 กรกฏาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์) รับแค่ 30 ท่านเท่านั้น เต็มแล้ว

ชุดวิชาที่เชียงใหม่ รุ่น2   วันที่ 21, 22 และ 23 กรกฎาคม 2560 + ติว CFP ชุดวิชาที่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ชุดวิชาที่รุ่น 47 (6/2560) วันที่ 8, 15 และ 22 กรกฏาคม 2560 (เสาร์) เต็มแล้ว

ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 47 (extra) วันที่ 12, 13 และ 14 สิงหาคม 2560

ชุดวิชาที่รุ่น 48 (7/2560) วันที่ 16, 23 และ 30 กันยายน 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่รุ่น 48 (extra) วันที่ 13, 14 และ 15 ตุลาคม 2560

ชุดวิชาที่รุ่น 49 (8/2560) วันที่ 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2560 (อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 19(1/2560) วันที่ 4 มีนาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 19 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 20(2/2560) วันที่พฤษภาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 2/2560 สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 21(3/2560) วันที่ 17 มิถุนายน 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 22(extra) วันที่ 26 สิงหาคม 2560 (เสาร์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 4/2560 สอบวันที่ 10 กันยายน 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 22(4/2560) วันที่กันยายน 2560 (อาทิตย์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 4/2560 สอบวันที่ 10 กันยายน 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 23(5/2560) วันที่ 28 ตุลาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560)ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 26 (1/2560) วันที่ 22, 29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 27 (2/2560) วันที่ 25 มีนาคม, 1 และ 8 เมษายน 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 28 (3/2560) วันที่ 29, 30 เมษายน และพฤษภาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์)

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 29 (4/2560) วันที่ 2 1, 28 พฤษภาคม และมิถุนายน 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 30 (5/2560) วันที่ 28, 29 และ 30 กรกฏาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 31 (6/2560) วันที่ 29 กรกฏาคม, 5 และ 12 สิงหาคม 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 32 (7/2560) วันที่ 17, 24 กันยายน และตุลาคม 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 32 (extra) วันที่ 6 , 7 และตุลาคม 2560

ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 33 (8/2560) วันที่ 11, 18 และ 25 พฤศจิกายน 2560 (เสาร์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 14(1/2560) วันที่ 5 มีนาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 19 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 15(2/2560) วันที่พฤษภาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 2/2560 สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 16(3/2560) วันที่ 18 มิถุนายน 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 17(4/2560) วันที่กันยายน 2560 (เสาร์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 4/2560 สอบวันที่ 10 กันยายน 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 18(5/2560) วันที่ 29 ตุลาคม 2560 (อาทิตย์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560)ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 15(1/2560) วันที่ 22, 29 มกราคม และ 5 กุมภาพันธ์ 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 16(2/2560) วันที่ 20, 27  พฤษภาคม และ 3 มิถุนายน 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 17(3/2560) วันที่ 28, 29 และ 30 กรกฏาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 18(4/2560) วันที่ 6, และตุลาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 19(5/2560) วันที่ 11, 18 และ 25 พฤศจิกายน 2560 (เสาร์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 9(1/2560) วันที่ 12 มีนาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 10(2/2560) วันที่ 25 มิถุนายน 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 11(2/2560) วันที่ 22 ตุลาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 20(1/2560) วันที่ 21, 28 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 21(2/2560) วันที่ 29, 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์)

ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 22(3/2560) วันที่ 21, 28 พฤษภาคม และมิถุนายน 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 23(4/2560) วันที่ 8, 9 และ 10 กรกฏาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ จันทร์)

ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 24(5/2560) วันที่ 16, 23 และ 30 กันยายน 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 24(extra) วันที่ 13, 14 และ 15 ตุลาคม 2560

ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 25(6/2560) วันที่ 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2560 (อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่นที่ 12(1/2560) วันที่ 11 มีนาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่นที่ 13(2/2560) วันที่ 24 มิถุนายน 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่นที่ 14(3/2560) วันที่ 21 ตุลาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่พฤศจิกายน 2560)ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก

ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 14(1/2560) วันที่ 13, 14 และ 15 มกราคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 15(2/2560) วันที่ 25 มีนาคม, 1 และเมษายน 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 16(3/2560) วันที่ 9, 10 และ 11 มิถุนายน 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 17(4/2560) วันที่ 17, 24 กันยายน และตุลาคม 2560 (อาทิตย์)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่นที่ 10(1/2560) วันที่ 5 มีนาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่นที่ 11(2/2560) วันที่ 24 มิถุนายน 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่นที่ 12(3/2560) วันที่ 29 ตุลาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่พฤศจิกายน 2560)ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน

ชุดวิชาที่รุ่น 13(1/2560) วันที่ 21, 28 มกราคม และกุมภาพันธ์ 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่รุ่น 14(2/2560) วันที่ 26 มีนาคม2 และ 9 เมษายน 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่รุ่น 15(3/2560) วันที่ 24, 25 มิถุนายน และกรกฏาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่รุ่น 16(4/2560) วันที่ 30 กันยายน 7 และตุลาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

 

 

หลักสูตร Securities Investment Consultant

- SIC รุ่น 16 (1/2560) วันที่ 28, 29 และ 30 กรกฏาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

- SIC รุ่น 17 (1/2560) วันที่ 21, 22 และ 23 ตุลาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

- SIC รุ่น 18 (5/2560) วันที่ 1, 2 และ 3 ธันวาคม 2560 (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

หลักสูตร Derivatives License

Derivative License รุ่นที่ 17 (1/2560) วันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์)

Derivative License รุ่นที่ 18 (2/2560) วันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์)

Derivative License รุ่นที่ 19 (3/2560) วันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์)

Derivative License รุ่นที่ 20 (4/2560) วันที่ 9 และ 10 กันยายน 2560 (เสาร์ อาทิตย์)

Derivative License รุ่นที่ 21 (5/2560) วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2560 (เสาร์ อาทิตย์)

 

 

สมัครอบรมคลิกเลย

- วันที่ 10, 17 และ 24 มกราคม 2559

แบบสำรวจ

หลักสูตรที่น่าสนใจ