Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home หลักสูตรการอบรม การวางแผนการเงิน

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

PDFPrintE-mail

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER


 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินให้แก่บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินรวมทั้งผู้สนใจทั่วๆไป และยังมีส่วนช่วยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในการปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายเพื่อนำไปใช้ในการอบรม

ThaiPFA พัฒนาแนวทางในการบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพระดับมาตรฐานสากลที่มีทั้งความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆในการตอบสนองความต้องการและเป้าหมายที่หลากหลายให้แก่ผู้รับคำปรึกษาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้ผู้รับคำปรึกษามีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน

คำแนะนำหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพทางการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ และเป็นวิชาชีพใหม่ในประเทศไทย เพื่อลองรับการเปิด AEC

รายละเอียดและความสำคัญของหลักสูตร

การวางแผนการเงินมีบทบาทและความสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และอิสระภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่ละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทางการเงินเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากปัจจัย ที่สำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยทางด้านสถานภาพหรือฐานะทางการเงิน  และปัจจัยทางด้านความเชื่อและทัศนคติที่ผิด ทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน ตามที่ต้องการได้ หรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือโอกาสในการหารายได้ สำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพทั้งของตนเองและของผู้ที่อยู่ในอุปการะ นอกจากนี้ในระยะยาวอาจทำให้บุคคลดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตในบั้นปลายของชีวิตหรือหลังเกษียณอายุได้

ทั้งนี้องค์ประกอบของแผนการเงิน ซึ่งเกิดจากการบูรณาการแผนทางการเงินในหลากหลายด้านเข้าด้วยกันที่ประกอบด้วย การจัดทำงบการเงิน งบประมาณส่วนบุคคลและการจัดการกระแสเงินสด การวางแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการประกัน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก โดยกระบวนการในการวางแผนทางการเงิน ประกอบด้วย 6 ขึ้นตอน คือศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา หลังจากนั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอแผนทางการเงินต่อผู้รับคำปรึกษา ก่อนที่จะมีการนำแผนทางการเงินที่ผู้รับคำปรึกษาเห็นชอบไปลงมือปฎิบัติ และในขั้นสุดท้ายจะต้องมีการทบทวนและตรวจสอบแผนทางการเงินอย่างสม่ำเสนอ เพื่อให้แผนทางการเงินดังกล่าวทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นนักวางแผนการเงินจึงต้องเข้าใจความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้การวางแผนการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 6 ชุดวิชา ได้แก่

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

รายละเอียดหลักสูตรของทาง ThaiPFA

--------------- ---------------
ชุดวิชาที่ 1 ชุดวิชาที่ 2 ชุดวิชาที่ 3
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตรชุดวิชาที่ 4 ชุดวิชาที่ 5 ชุดวิชาที่ 6
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

ความสำคัญของการวางแผนการเงิน


สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณารับหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ชุดวิชาที่4 การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ประเภท ก. หรือ ข. ได้

รายละเอียด

 

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร CFP กับ ThaiPFA

-          เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. เพียง 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตร ThaiPFA เป็นสถาบันจัดอบรมเพียงแห่งเดียวที่ช่วยผู้เข้ารับการอบรมในการบริหารเวลาเรียน เวลาทำงาน และเวลาพักผ่อนส่วนตัว โดยใช้เวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น และการเพิ่มเวลาเรียนเป็น 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมที่จะมีเวลาในการทำความเข้าใจและทบทวนกับเนื้อหาได้มากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการสอบในที่สุด

-          บริหารหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์  สิริวัฒน์ธนกุล, CFPTM ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นกับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ส่งผลทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้ความมุ่งมั่นของ ThaiPFA ในการส่งมอบความรู้ที่ถูกต้องทางทฤษฎีทางการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งย่อมส่งต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปสอบด้วยเช่นกัน

-          ร่วมบรรยายโดยทีมงานวิทยากรที่เป็นบุคคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน วิทยากรที่บรรยายหลักสูตรต่างๆให้กับ ThaiPFA ได้รับการคัดสรรแล้วว่าเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ปฏิบัติงานจริงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกในหัวข้อการบรรยายแต่ละหัวข้อโดยตรง ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงและได้รับคำปรึกษาต่างๆอย่างถูกต้อง

-          เพื่อความพร้อมในการสอบด้วยการตะลุยโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยเฉพาะในหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้รับไปพลิกแพลงใช้ในทางปฏิบัติ เช่น แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา แนวคิดภาษี การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการฝึกทำโจทย์ต่างๆไปพร้อมๆกับการบรรยาย ส่งผลทำให้ได้รับการติวจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

-          สถานจัดอบรมใจกลางเมือง เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน BTS รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว

-          VDO ย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดธุระทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามกำหนดสามารถขอดู VDO ย้อนหลังในหัวข้อที่ไม่ได้รับฟังและนับรวมเป็นเวลาในการเข้ารับการอบรมได้

-          สร้าง Networking ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร เพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจการวางแผนการเงินในอนาคต

-          อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่านฟรี*

สมัครอบรมคลิกเลย

- เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม -อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม - วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

- การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

เครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

คู่มือการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน รุ่น Texas instruments BA II Plus

ดาวห์โหลดได้ที่นี่นะครับ

Developed by JoomVision.com

Exam Application Link

Exam Application Link Exam Application Link

รวบรวมสนามสอบต่างๆ

รวบรวมสนามสอบต่างๆ รวบรวมสนามสอบต่างๆ