Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home ThaiPFA News ข่าวการศึกษา ระเบียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ระเบียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

PDFPrintE-mail

ระเบียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรมได้ก่อนทำการออกใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งผ่านอีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it เท่านั้น และแนบหลักฐานรูปถ่ายสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครอบรมเท่านั้น
  3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรม 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อรายการ
  4. ต้องดำเนินการภายในปี หรือเดือนที่ออกใบเสร็จ ถ้าข้ามปีจะไม่สามารถแก้ใขได้

 

ระเบียบเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี

  1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแจ้งแก้ไขใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้เข้ารับการอบรมแจ้งมาก่อนหน้าจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามระเบียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทั้งนี้จะต้องแจ้งภายในวันเข้ารับการอบรมวันสุดท้าย มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารนั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. การแจ้งแก้ไขใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี สามารถแจ้งได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันที่เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ และแนบหลักฐานรูปถ่ายสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) มายังอีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it โดยใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครอบรมเท่านั้น (ภายใน 7 วันนับจากวันอบรมวันสุดท้าย)
  3. การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ใบเดิมมาให้ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอก่อนที่จะทำการแก้ไข และต้องมารับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีที่ได้รับการแก้ไขในวันที่ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอมีการจัดอบรม ณ สถานที่ที่ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจัดอบรมในวันดังกล่าว ทั้งนี้จะไม่มีการนำส่ง ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีที่ได้รับการแก้ไขทางไปรษณีย์
  4. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมทำใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีสูญหาย  ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะไม่ทำการออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีให้ใหม่ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

ระเบียบค่าธรรมเนียม

  1. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรม 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อรายการ
  2. ออกใบเสร็จใหม่ , วุฒิบัตรใหม่  300 บาท

 

สามารถชำระได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Internet Banking , Moblie Banking , ATM  หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร 
ชำระโดยโอนเงินสดหรือเช็ค เข้าบัญชี “
บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์