Red Blue Green
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Developed by JoomVision.com

ThaiPFA Thai Professional Finance Academy ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
Home หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการอบรมที่ทางโครงการ Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) เปิดการอบรมอยู่ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาหลักสูตร ตัวจริง ไม่ว่านะเป็น

- หลักสูตรการวางแแผนการเงิน (CFP)

- หลักสูตร Single License

- หลักสูตร Derivatives License

- หลักสูตร Wealth Management

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

PDFPrintE-mail

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER


 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินให้แก่บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินรวมทั้งผู้สนใจทั่วๆไป และยังมีส่วนช่วยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในการปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายเพื่อนำไปใช้ในการอบรม

ThaiPFA พัฒนาแนวทางในการบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพระดับมาตรฐานสากลที่มีทั้งความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆในการตอบสนองความต้องการและเป้าหมายที่หลากหลายให้แก่ผู้รับคำปรึกษาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้ผู้รับคำปรึกษามีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน

คำแนะนำหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพทางการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ และเป็นวิชาชีพใหม่ในประเทศไทย เพื่อลองรับการเปิด AEC

รายละเอียดและความสำคัญของหลักสูตร

การวางแผนการเงินมีบทบาทและความสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และอิสระภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่ละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทางการเงินเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากปัจจัย ที่สำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยทางด้านสถานภาพหรือฐานะทางการเงิน  และปัจจัยทางด้านความเชื่อและทัศนคติที่ผิด ทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน ตามที่ต้องการได้ หรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือโอกาสในการหารายได้ สำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพทั้งของตนเองและของผู้ที่อยู่ในอุปการะ นอกจากนี้ในระยะยาวอาจทำให้บุคคลดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตในบั้นปลายของชีวิตหรือหลังเกษียณอายุได้

ทั้งนี้องค์ประกอบของแผนการเงิน ซึ่งเกิดจากการบูรณาการแผนทางการเงินในหลากหลายด้านเข้าด้วยกันที่ประกอบด้วย การจัดทำงบการเงิน งบประมาณส่วนบุคคลและการจัดการกระแสเงินสด การวางแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนการประกัน การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและมรดก โดยกระบวนการในการวางแผนทางการเงิน ประกอบด้วย 6 ขึ้นตอน คือศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา หลังจากนั้นจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำและนำเสนอแผนทางการเงินต่อผู้รับคำปรึกษา ก่อนที่จะมีการนำแผนทางการเงินที่ผู้รับคำปรึกษาเห็นชอบไปลงมือปฎิบัติ และในขั้นสุดท้ายจะต้องมีการทบทวนและตรวจสอบแผนทางการเงินอย่างสม่ำเสนอ เพื่อให้แผนทางการเงินดังกล่าวทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นนักวางแผนการเงินจึงต้องเข้าใจความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้การวางแผนการเงินมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 6 ชุดวิชา ได้แก่

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

รายละเอียดหลักสูตรของทาง ThaiPFA

--------------- ---------------
ชุดวิชาที่ 1 ชุดวิชาที่ 2 ชุดวิชาที่ 3
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตรชุดวิชาที่ 4 ชุดวิชาที่ 5 ชุดวิชาที่ 6
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

ความสำคัญของการวางแผนการเงิน


สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณารับหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ชุดวิชาที่4 การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ประเภท ก. หรือ ข. ได้

รายละเอียด

 

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร CFP กับ ThaiPFA

-          เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. เพียง 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตร ThaiPFA เป็นสถาบันจัดอบรมเพียงแห่งเดียวที่ช่วยผู้เข้ารับการอบรมในการบริหารเวลาเรียน เวลาทำงาน และเวลาพักผ่อนส่วนตัว โดยใช้เวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น และการเพิ่มเวลาเรียนเป็น 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมที่จะมีเวลาในการทำความเข้าใจและทบทวนกับเนื้อหาได้มากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการสอบในที่สุด

-          บริหารหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์  สิริวัฒน์ธนกุล, CFPTM ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นกับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ส่งผลทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้ความมุ่งมั่นของ ThaiPFA ในการส่งมอบความรู้ที่ถูกต้องทางทฤษฎีทางการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งย่อมส่งต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปสอบด้วยเช่นกัน

-          ร่วมบรรยายโดยทีมงานวิทยากรที่เป็นบุคคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน วิทยากรที่บรรยายหลักสูตรต่างๆให้กับ ThaiPFA ได้รับการคัดสรรแล้วว่าเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ปฏิบัติงานจริงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกในหัวข้อการบรรยายแต่ละหัวข้อโดยตรง ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงและได้รับคำปรึกษาต่างๆอย่างถูกต้อง

-          เพื่อความพร้อมในการสอบด้วยการตะลุยโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยเฉพาะในหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้รับไปพลิกแพลงใช้ในทางปฏิบัติ เช่น แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา แนวคิดภาษี การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการฝึกทำโจทย์ต่างๆไปพร้อมๆกับการบรรยาย ส่งผลทำให้ได้รับการติวจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

-          สถานจัดอบรมใจกลางเมือง เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน BTS รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว

-          VDO ย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดธุระทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามกำหนดสามารถขอดู VDO ย้อนหลังในหัวข้อที่ไม่ได้รับฟังและนับรวมเป็นเวลาในการเข้ารับการอบรมได้

-          สร้าง Networking ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร เพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจการวางแผนการเงินในอนาคต

-          อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่านฟรี*

สมัครอบรมคลิกเลย

- เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม -อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม - วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

- การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

เครื่องคิดเลขที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

คู่มือการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน รุ่น Texas instruments BA II Plus

ดาวห์โหลดได้ที่นี่นะครับ

 

ติวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 28 December 2017 09:56

หลักสูตรติวสอบการวางแผนการเงิน (1-Day Intensive Course)

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)


กลุ่มเป้าหมาย

-              ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป

-              ผู้ที่ขาดทักษะในการสรุปรวบยอดเนื้อหา และขาดการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัด

 

รูปแบบการอบรม

-              สรุปภาพรวมเนื้อหาและประเด็นสำคัญ

-              ฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในการตีโจทย์และเทคนิคในการตัดตัวเลือก

- เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม -อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม - วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

 

 

 

- การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

 


หรือ

โรงแรมจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า

(BTS) สถาณนีนานา 50 เมตร

โรงแรมจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า

(MRT) สถาณนีเพชรบุรี 500 เมตร

(Airport link) สถาณนีมักะสัน 700 เมตร

คลิ็กเพื่อดูแผนที่จาก Google คลิ็กเพื่อดูแผนที่จาก Google

สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรมรายละเอียดจะให้ผู้เข้าอบรมที่สมัครและชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน........

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 19(1/2560) วันที่ 4 มีนาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 19 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 20(2/2560) วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 2/2560 สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 21(3/2560) วันที่ 17 มิถุนายน 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่ 2 กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 22(extra) วันที่ 26 สิงหาคม 2560 (เสาร์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 4/2560 สอบวันที่ 10 กันยายน 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 22(4/2560) วันที่ 3 กันยายน 2560 (อาทิตย์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 4/2560 สอบวันที่ 10 กันยายน 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่นที่ 23(5/2560) วันที่ 28 ตุลาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560)

 

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 14(1/2560) วันที่ 5 มีนาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 19 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 15(2/2560) วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 2/2560 สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 16(3/2560) วันที่ 18 มิถุนายน 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่ 2 กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 17(4/2560) วันที่ 2 กันยายน 2560 (เสาร์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 4/2560 สอบวันที่ 10 กันยายน 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 18(5/2560) วันที่ 29 ตุลาคม 2560 (อาทิตย์) (ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560)

 

ติว CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 9(1/2560) วันที่ 12 มีนาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 10(2/2560) วันที่ 25 มิถุนายน 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่ 1 กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 11(2/2560) วันที่ 22 ตุลาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)

 

ติว CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่นที่ 12(1/2560) วันที่ 11 มีนาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่นที่ 13(2/2560) วันที่ 24 มิถุนายน 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่ 1 กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่นที่ 14(3/2560) วันที่ 21 ตุลาคม 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)

 

ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่นที่ 10(1/2560) วันที่ 5 มีนาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 1/2560 สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่นที่ 11(2/2560) วันที่ 24 มิถุนายน 2560 (เสาร์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 3/2560 สอบวันที่ 1 กรกฏาคม 2560)

ติว CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่นที่ 12(3/2560) วันที่ 29 ตุลาคม 2560 (อาทิตย์)(ติวสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 5/2560 สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)

 

ทุกรุ่นจะปิดรับสมัครก่อนวันอบรม 7 วัน .......

 

ค่าธรรมเนียม

-                   สถาณะผู้เข้าอบรมที่ อบรม ปี 2555 ผู้เข้าอบรม ต้องชำระใน 856 บาท

-                   สถาณะผู้เข้าอบรมที่ อบรม ปี 2556 ขึ้นไป และชำระค่าอบรมในราคาเต็ม 10,000 บาท และชำระก่อนวันอบรม 15 วัน ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

-                   สถาณะผู้เข้าอบรมที่ อบรมที่เคยสมัครเข้ารับการติวไปแล้วในชุดวิชานั้นๆ หรือ อบรมซ้ำ หรือ ชำระเงินไม่ทันก่อนวันอบรม 15 วันต้องชำระใน 856 บาท

-                   สำหรับผู้เข้าอบรมที่ ไม่เคยเข้าอบรมกับทางโครงการ ThaiPFA หรือ ผู้อบรมไม่ได้รับการอบรมในชุดวิชาที่ติว หรือ ไม่ได้ชำระในราคาเต็ม ต้อง ชำระใน 3,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 210 บาท รวม 3,210 บาท ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 3,120 บาท กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 3,210  บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

-                   ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”

เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจนส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

 

สมัครอบรมคลิกเลย

 

หมายเหตุ

- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการจัดอบรม ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรมขั้นต่ำของThaiPFA

- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFAจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

**ผู้อบรมสามารถลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมได้ฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแจ้งขออบรมซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแนบหลักฐานผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการอบรม โดยผู้อบรมซ้ำจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวันเอง ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่อบรมซ้ำ ThaiPFA ขอสงวนสิทธิการเรียนฟรีสำหรับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเคยลงทะเบียนอบรมแล้วไม่เกิน 1 ปี โดยจะอนุญาตให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมได้ในแต่ละรุ่นไม่เกิน 6 ท่าน (ตามลำดับของการแจ้งความจำนงในการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม) ผู้เข้ารับการอบรมกับ ThaiPFA ไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวทดสอบและไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้ารับการอบรมซ้ำให้กับผู้อื่น

สมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP


 

โครงสร้างหลังสูตร Single License ใหม่

PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 24 April 2012 16:57

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (Single License)

ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ก.ล.ต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำให้มีผลต่อการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ครอบคุมโครงสร้างองค์ความรู้ของผู้แนะนำการลงทุน และครอบคลุมเนื้อหาในการวัดผลการสอบ ทำให้ ThaiPFA ได้จัดทำการปรับปรุงโครงสร้างการอบรม Single License เดิมให้สอดคล้องกับแนวทางใหม่ของผู้แนะนำการลงทุนตามประกาศของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ThaiPFA ขอแนะนำโครงสร้างของผู้แนะนำการลงทุนประเภทต่างๆ ตามประกาศของ ก.ล.ต. รวมทั้งโครงสร้างข้อสอบใหม่ตามแผนภาพข้างล่างนี้

 

 

การขึ้นทะเบียน นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้แนะนำการลงทุน

เดิม

ใหม่

1. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ก ด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

Capital Market Investment Analyst

2. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ก ด้านหลักทรัพย์

 

2. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์

Securities Investment Analyst

3. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ก ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3. นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Derivatives Investment Analyst

4. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข ด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

4. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน
Capital Market Investment Consultant, CMIC

5. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข ด้านหลักทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

5. ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

Securities Investment Consultant, SIC

6. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้

Debt Instrument Investment Consultant, DIIC

7. ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน

Fund Investment Consultant, FIC

8. ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

Equity Investment Consultant, EIC

6. ผู้ติดต่อฯ ประเภท ข ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

9. ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

Derivatives Investment Consultant, DIC

7. ผู้ติดต่อฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ และ/หรือ ผู้ติดต่อฯ 
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับโลหะมีค่า

10. ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า

Precious Metal Investment Consultant

 

ThaiPFA จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา ดังนี้

หมวดวิชาที่ 1         ความรู้พื้นฐาน

หมวดวิชาที่ 2         กฎระเบียบและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

หมวดวิชาที่ 3         ความรู้เกี่ยวกับตราสาร

หมวดวิชาที่ 4         กฎระเบียบเกี่ยวกับตราสาร

ทั้งนี้หมวดวิชาที่ 1 และ 2 เป็นเนื้อหาสำหรับผู้แนะนำการลงทุนทุกประเภท หากเคยสอบผ่านมาแล้วในเนื้อหาดังกล่าว เมื่อไปสอบผู้แนะนำประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม ก็จะได้รับการยกเว้นในส่วนนี้ไม่ต้องสอบซ้ำอีก ส่วนหมวดวิชาที่ 3 และ 4 เป็นเนื้อหาเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้แนะนำการลงทุนแต่ละประเภท

เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการอบรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบใหม่ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมได้อบรมเนื้อหาหลักสูตรที่ครบถ้วน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่สายงานในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน ThaiPFAจึงปรับเปลี่ยนการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้แนะนำการลงทุนประเภทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรย่อยๆ ดังนี้

 
 

หลักสูตรการอบรมThaiPFA

PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 23 March 2015 15:55

 

หลักสูตรการอบรมThaiPFA

โครงการ ThaiPFA มีหลักสูตรที่ทำการเปิดการอบรม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้บุคคลที่สนใจ หรือองค์กรที่สนใจในเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาบุคคลากรขององกรค์เอง

หลักสูตรที่เราเปิดอบรมมีดังต่อไปนี้

- หลักสูตร Single Licnese

- หลักสูตรกางวางแผนการเงิน CFP

- หลักสูตร Derivatives License

- อื่นๆ..............

หลักสูตรที่ทางโครงการเปิดการอบรม


------------------
หลักสูตร Single License หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตร Derivative License หลักสูตร Wealth Management
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

 

- เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม -อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม - วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

- การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

สมัครอบรมคลิกเลย

 

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 28 December 2017 09:55


ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Steps ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม  ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ  และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

การบรรยายและกรณีศึกษาโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล,CFP® วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม
  • วิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

รูปแบบการอบรม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเป็นการทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด 1 กรณีศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน โดยการผนวกหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 พร้อมกับการเข้ารับการอบรม ดังนี้

  • การจัดทำกรณีศึกษา โดยมีการจำลองสถานการณ์ในการนำเสนอแผนการเงินกับคณะวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกฝนการจัดทำแผนการเงินและมีการฝึกฝนการนำเสนอแผนการเงินเช่นเดียวกับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2
  • Roadmap to Professional Financial Planner Dinner Party

ü การแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวและการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล

ü การแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพจากวิทยากรและนักวางแผนการเงินที่สอบผ่านข้อสอบทุกฉบับจนได้รับคุณวุฒิ CFPค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

ค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท   รวม 10,700 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%                             รวมจ่ายสุทธิ 10,400บาทตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย                ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท

สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

ส่วนลด Early Bird 500 บาท

โดยชำระค่าลงทะเบียนอบรม 9,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 665 บาท    รวม 10,165 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%                   รวมจ่ายสุทธิ 9,880บาทตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย     ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,165 บาท

สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

ฟรีค่าธรรมเนียม Roadmap to Professional Financial Planner Dinner Party มูลค่า 3,000 บาท

โดยชำระค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวม 10,700 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 10,400 บาทตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจนส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

- เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม -อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม - วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)

- การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- การอบรมหลักสูตรเดิมฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

- ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

หนังสือที่ใช้ในการอบรมหรือ

โรงแรมจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า

(BTS) สถาณนีนานา 50 เมตร

โรงแรมจะอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า

(MRT) สถาณนีเพชรบุรี 500 เมตร

(Airport link) สถาณนีมักะสัน 700 เมตร

คลิ็กเพื่อดูแผนที่จาก Google คลิ็กเพื่อดูแผนที่จาก Google

สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรมรายละเอียดจะให้ผู้เข้าอบรมที่สมัครและชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน........

จำนวนชั่วโมงในการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ในแต่ละรุ่น

เริ่มบรรยายเวลา 08.30 -17.30 น.

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 13(1/2560) วันที่ 21, 28 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (เสาร์)

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 14(2/2560) วันที่ 26 มีนาคม, 2 และ 9 เมษายน 2560 (อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 15(3/2560) วันที่ 24, 25 มิถุนายน และ 2 กรกฏาคม 2560 (เสาร์ อาทิตย์ อาทิตย์)

ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 16(4/2560) วันที่ 30 กันยายน  7 และ 8 ตุลาคม 2560

 

 

 

สมัครอบรมคลิกเลย

หมายเหตุ

- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วันและเวลาอบรม ตามความเหมาะสม

- ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการจัดอบรม ในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยกว่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรมขั้นต่ำของThaiPFA

- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFAจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น

*ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงินและหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive เฉพาะผู้อบรมต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมหรืออบรมซ้ำหลักสูตร Intensive ในชุดวิชาที่เคยอบรม ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแจ้งขออบรมซ้ำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแนบหลักฐานผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมแล้วล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการอบรมวันแรก โดยผู้อบรมจะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายอาหารว่างและอาหารกลางวันเอง โครงการฯขอสงวนสิทธิในการแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่อบรมซ้ำ และสงวนสิทธิในการให้อบรมซ้ำรุ่นละไม่เกิน 6 ท่าน ในกรณีที่แจ้งการเข้าอบรมซ้ำหรืออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ Intensive แล้วไม่ได้มาเข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ครบตามกำหนดการ ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้ารับการอบรมซ้ำหรือหลักสูตร Intensive ให้กับบุคคลอื่น

**ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการดูวีดีโอย้อนหลัง ในกรณีที่ทำการจองเวลาเพื่อดูวีดีโอแล้วไม่ได้มาดูวีดีโอในวันและเวลาที่จองไว้

 

สมัครสอบCFP ได้ที่นี่ สมัครสอบSIC ได้ที่นี่ สมัครสอบDIC ได้ที่นี่
หลักสูตรการวางแผนการเงิน ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะนำการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

Virtual Exam Room

การเตรียมตัวก่อนสอบ

ศึกษาวิธีการขึ้นทะเบียนหลังสอบผ่าน ได้ที่นี่


ห้องสอบเสมือนจริง


ศึกษาวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบ ได้ที่นี่

 
 

Page 1 of 2